1 cơ sở sản xuất

hiển thị 1/ 1 cơ sở

HTX Hoa Hồng

Số 55, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xuất khẩu và Nội tiêu
Đang sản xuất